Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia aktywizujące metody pracy i terapii.

Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie szkolenia aktywizujące metody pracy i terapii z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych niesłyszących i słabosłyszących w ramach projektu pn.: "Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Wejherowie" w ramach Osi Priorytetowej 3. Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1.
Zapytanie ofertowe.