Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Cele i statut

Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących

Stowarzyszenie Przyjaciół Niesłyszących to organizacja pozarządowa powstała w sierpniu 2003 roku jako wyraz empatii dla osób z wadami słuchu. Chcemy wspierać ich wszechstronny rozwój i pełną integracją społeczną.

Zgodnie ze statutem, nasze cele to:
 • wspieranie edukacji młodych inwalidów słuchu
 • działania zwiększające percepcję pojęciową osób z wadami słuchu
 • rozwój duchowej wrażliwości i kształtowanie osobowości dziecka niesłyszącego
 • kompensacja uszkodzonego zmysłu poprzez rozwój i doskonalenie pozostałych zmysłów
 • podniesienie ogólnego poziomu rozwoju (fizycznego, psychicznego i społecznego) inwalidów słuchu
 • rozwijanie aktywności osób niesłyszących, w tym aktywności zawodowej
 • doskonalenie wszechstronności i umiejętności artystycznych osób z wadą słuchu
 • upowszechnianie sztuki osób niesłyszących
 • organizowanie życia kulturalnego w środowisku ludzi niesłyszących
 • edukacja ekologiczna i europejska osób z wadami słuchu
 • rozwój przedsiębiorczości niesłyszących
 • pomoc w uzyskiwaniu nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób niesłyszących
 • działania zmniejszające bezrobocie wśród niesłyszących
 • działania ułatwiające przystosowanie się niesłyszących do życia w warunkach rozwijającej się demokratyzacji i gospodarki rynkowej
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym i ich zagrożeniom wśród niesłyszących

Zapraszamy do wspólnego realizowania w/w celów, które dla nas są powinnością. Nie pozwólmy na wykluczenie społeczne osób niesłyszących.

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Niesłyszących