Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Wybór oferty

Wybór oferty na organizację 5 dniowych edukacyjnych warsztatów wyjazdowych.
Dokonano wyboru oferty na organizację 5 dniowych edukacyjnych warsztatów wyjazdowych w ramach projektu pn.: "Rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u uczniów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Wejherowie" w ramach Osi Priorytetowej 3. Działania 3.2 Poddziałania 3.2.1.
Zestawienie złożonych ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty