Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Szkoła Promująca Zdrowie


Historia Szkoły Promującej Zdrowie:

W Europie założenia SzPZ opisano po raz pierwszy w 1989 r. w raporcie Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) „Zdrowa szkoła”, możliwości jej wdrożenia sprawdzono w latach 1992–1995 w pilotażowym projekcie realizowanym w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. Do upowszechnienia tej koncepcji przyczyniło się utworzenie przez WHO, Radę Europy i Komisję Europejską w 1992 r. Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), która w 2007 r. przekształciła się w sieć Szkoły dla Zdrowia w Europie (School for Health in Europe – SHE). Do sieci tej należy 45 krajów. Program SzPZ to najdłużej trwające i wciąż rozwijające się w Europie i na innych kontynentach skoordynowane, systemowe, długofalowe i dobrowolne działania na rzecz zdrowia w szkole.

W Polsce działania dla tworzenia SzPZ rozpoczęto w 1991 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Polska była jednym z 4 krajów realizujących ww. projekt pilotażowy i jednym z 7 pierwszych krajów przyjętych do ESSzPZ. W Polsce też najwcześniej rozpoczęto upowszechnianie tej koncepcji – w 1992 r. Od 2006 r. sieci SzPZ istnieją we wszystkich województwach i należy do nich ok. 3300 szkół i przedszkoli. Takiej regionalnej struktury dla wspierania pracy szkół nie ma w żadnym innym kraju należącym do sieci SHE.

W okresie minionych 25 lat przypadających na transformację ustrojową rozwój koncepcji SzPZ w Polsce był ściśle związany z ewolucją tej koncepcji w Europie i jednocześnie uwzględniał odrębności i uwarunkowania istniejące w naszym kraju (m.in. związane z systemem edukacji, czynnikami społeczno-kulturowymi, sytuacją ekonomiczną). Kolejnej modyfikacji tej koncepcji dokonano w 2015 r.

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie:

Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

 •       zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność –  nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;

 •       niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:

 - działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,

 - działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

 •       warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole, które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

 

  

Całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole

 •       Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły – w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego samopoczucia uczniów i pracowników.

 •       Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów  i pracowników – dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.

 •       Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów  i pracowników – środowiskowo to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego pomieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekreacji i aktywności fizycznej.
•      Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania uczniów  i pracowników – realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne działania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.

 •       Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.

 •       Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placówkami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (w tym nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami (np. w ramach medycyny pracy).

Definicja, model i standardy Szkoły Promującej Zdrowie:

 Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

 •       systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

 •       wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.


Polski model Szkoły Promującej Zdrowie

 

Standardy Szkoły Promującej Zdrowie:

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Szkoła Promująca Zdrowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie.

Okres przygotowawczy: Starania o przyjęcie do sieci „Szkół Promujących Zdrowie” nasza szkoła rozpoczęła w roku szkolnym 2013/2014.

 Główne zadania oraz terminy działań szkoły w ramach programu Szkoła Promująca Zdrowie według przeprowadzonej diagnozy wstępnej:

I.  Promocja  zdrowego  stylu  życia  poprzez  zdrowe  odżywianie  i  aktywność  ruchową  pod hasłem „Zdrowo żyję, zdrowo jem” – rok szkolny 2013/2014 – 2014/2015

II. Profilaktyka przemocy i uzależnień pod hasłem: „Stop nałogom i przemocy” – rok szkolny      2013/2014 – 2014/2015.

 

Przyjęcie do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie:

Do Sieci Szkół Promujących Zdrowie nasza szkoła została przyjęta 15 października 2015 roku .

 

 PIERWSZY ROK REALIZACJI PROGRAMU 2015/2016

 Szkoła podstawowa nr 10

Problem priorytetowy: „Złe nawyki żywieniowe oraz brak zdrowych i pełnowartościowych produktów w diecie uczniów”.

Gimnazjum nr 2

Problem priorytetowy: „Odżywiam się zdrowo i dbam o swoją kondycję”

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, Technikum nr 4

Problem priorytetowy: „Bezpiecznie i zdrowo dorastam. Stop cyberprzemocy”.

DRUGI ROK REALIZACJI PROGRAMU 2016/2017

Szkoła podstawowa nr 10 oraz Gimnazjum nr 2 (reforma szkolnictwa)

Problem priorytetowy: Podnoszenie motywacji i podejmowanie działań zachęcających młodzież do aktywnego spędzania czasu wolnego, dbania o własne zdrowie i podnoszenie umiejętności sportowych. Kształtowanie nawyków higieny ciała. „Uczeń sprawny – uczeń zdrowy- uczeń aktywny”.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4, Technikum nr 4

Problem priorytetowy: „Spędzanie dużo czasu przed urządzeniami elektronicznymi, mała aktywność fizyczna oraz nieznajomość zasad udzielania pierwszej pomocy”.

Uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

Dnia 29.11.2017 r. w auli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego nastąpiło wręczenie  Wojewódzkich Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie dla Szkoły Podstawowej nr 10, Gimnazjum nr 2, ZSZ nr 4 oraz Technikum nr 4 Wejherowie. Przyznała je Pomorski Kurator Oświaty dr Monika Kończyk, podczas konferencji pn. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – współczesne zagrożenia. GUMed jako jedyna uczelnia w Polsce nawiązała współpracę z siecią Szkół Promujących Zdrowie.

Prezentacja Szkoły Promującej Zdrowie


Przyjęcie Ośrodka do Pomorskiej Sieci Szkół  Promujących  Zdrowie.

15-16 października 2015 r. w Jastrzębiej Górze odbyło się seminarium dla Szkół Promujących Zdrowie „Przyjazna Szkoła - Uśmiechnięty Uczeń” zorganizowane przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku panią Elżbietę Wasilenko,  „Oświata – Lingwista” Nadbałtyckie Centrum Nauczycieli w Gdańsku, Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gdańsku.

Podczas seminarium doszło do podpisania deklaracji pomiędzy Specjalnym  Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym  nr 2 w Wejherowie i  Wojewódzkim  Zespołem  ds. promocji  zdrowia i profilaktyki problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży, reprezentowanym  przez Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie panią Krystynę Odorską o przystąpieniu do Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Ośrodek  w ramach międzynarodowego programu „Szkoła Promująca Zdrowie” zobowiązał się do:

 1. Realizacji programu zgodnie z przyjętą przez Szkołę koncepcją i ogólnymi założeniami programu z uwzględnieniem warunków i możliwości placówki.
 2. Współdziałania z Zespołem, Koordynatorem Wojewódzkim i innymi szkołami będącymi w Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
 3. Wdrożenia programu wychowania zdrowotnego uczniów zintegrowanego ze wszystkimi przedmiotami, opartego na diagnozie stanu wyjściowego, identyfikacji potrzeb środowiska.
 4. Przygotowania sprawozdań z kolejnych etapów realizacji programu zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 5. Doskonalenia pracowników szkoły w zakresie promowania zdrowia i edukacji zdrowotnej wg zasad wynikających z diagnozy potrzeb doskonalenia w placówce.

 

Seminarium Szkoleniowe „Szkoła Promująca Zdrowie” 16.11.2016r.

 

16 listopada 2016 r. z udziałem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej oraz Pomorskiej Kurator Oświaty pani Moniki Kończyk odbyło się seminarium szkoleniowe dla szkół realizujących Program Szkoły Promującej Zdrowie.

Program „Szkoła Promująca Zdrowie” (SzPZ) jest realizowany w Polsce od 1991 r. pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej. Aktualnie sieci szkół promujących zdrowie istnieją we wszystkich województwach. Szkoły należące do sieci tworzą korzystne warunki, które sprzyjają dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, diagnozują swoje problemy, podejmują inicjatywy służące ich rozwiązywaniu oraz dokonują ewaluacji swoich działań. Od wielu lat szkoły/placówki prowadzą działania promujące zdrowie, a edukacja zdrowotna stanowi ważny element szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki.

Podczas seminarium prezentowane były zasady przystąpienia do pomorskiej sieci szkół promujących zdrowie i ubiegania się o uzyskanie certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie obowiązujące od roku szkolnego 2016/2017.

 

Spotkanie z Rejonowym Koordynatorem Pomorskiej Sieci Szkół

 

7 kwietnia 2017 roku w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi odbyło się spotkanie z Rejonowym Koordynatorem Pomorskiej Sieci Szkół panią Joanną Dzienis. Celem spotkania było zapoznanie szkół z bieżącymi informacjami dotyczącymi realizacji Programu „Szkoła Promująca Zdrowie”, w tym możliwości uzyskiwania Wojewódzkiego i Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.

Otrzymaliśmy Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pomorski Kurator Oświaty pani   dr Monika Kończyk przyznała naszemu ośrodkowi Wojewódzki Certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Uroczystość odbyła się 29 listopada 2017 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym podczas konferencji dla placówek oświatowych pn. „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży- współczesne zagrożenia.” Certyfikat z rąk pani kurator odebrała dyrektor ośrodka pani Ewelina Lulińska-Kuklik.

To zaszczytne wyróżnienie otrzymują szkoły, które tworzą dobry klimat i warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci, promują zdrowy i aktywny styl życia wśród dzieci i ich rodziców oraz integrują społeczność lokalną.
Otrzymanie certyfikatu jest dla nas dużym zaszczytem, ale również mobilizacją do dalszych starań i rozwoju w zakresie promocji zdrowia.

Materiały z konferencji „Profilaktyka i pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia”

Dnia 29 listopada 2018 r. w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się konferencja pn. „Profilaktyka i pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia”.

Adresatami konferencji byli dyrektorzy, nauczyciele szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych realizujących program „Przedszkole i Szkoła  Promująca Zdrowie” oraz zainteresowani przynależnością do Pomorskiej Sieci Przedszkoli, Szkół i Placówek Promujących Zdrowie.

Konferencja została zorganizowana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty, Gdański Uniwersytet Medyczny, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we współpracy z Pomorską Krajową Administracją Skarbową, Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień i AID Copernicus.

Prelegenci konferencji przedstawili zagrożenia, niepokojące objawy i konsekwencje uzależnień dla organizmu człowieka, a także wskazali, gdzie szukać pomocy dla ofiar uzależnień. Ratownicy medyczni podjęli się omówienia podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Została podsumowana realizacja akcji informacyjno-edukacyjnej „Hazard – Nie dziękuję”, która jest prowadzona przez funkcjonariuszy pomorskiej KAS w szkołach województwa pomorskiego. Pomorski Urząd Celno – Skarbowy w Gdyni zorganizował wyjątkowy pokaz psów służbowych w wykrywaniu banknotów i narkotyków.


Poniżej udostępniamy do wykorzystania materiały zaprezentowane podczas konferencji:

 1. Młodzież a uzależnienia – Andrzej Skorupski specjalista ds. uzależnień, Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień.
 2. Profilaktyka dopalaczy – Zbigniew Zawadzki – kierownik Oddziału Promocji Zdrowia z Higieną Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdańsku.
 3. Akcja informacyjno-edukacyjna Hazard – Nie dziękuję – podsumowanie pierwszego okresu realizacji akcji – Jarosław Lipski, Kierownik Referatu ds. Obsługi Zgłoszeń Celnych w Gdyni.
 4. Drzewo rozwoju programu AID COPERNICUS. Edukacja podstawowych zabiegów resuscytacyjnych dostosowanych do grupy wiekowej. Jak postępować z uczniem pod wpływem środków odurzających? – Bartosz Krasiński, Ratownik medyczny, pielęgniarz SOR COPERNICUS.
 5.  Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy. Objawy i pierwsza pomoc wobec dziecka pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych – Łukasz Wrycz-Rekowski, Ratownik medyczny SOR COPERNICUS oraz Gdyńskiego Pogotowia Ratunkowego, wicemistrz Polski 2018 w zawodach ratownictwa medycznego.


Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

W dniach 25-26 lutego 2019 r. odbyło się szkolenie dla wszystkich nauczycieli naszego Ośrodka w udzielaniu pierwszej pomocy.

W grupie dzieci i młodzieży szkolnej wypadki zdarzają się znacznie częściej, niż może się wydawać. Niestety, nie zawsze możemy im zapobiec. O ile drobne skaleczenia i siniaki nie stanowią powodu do zmartwień, o tyle poważniejsze wypadki będące zagrożeniem zdrowia lub życia wymagają podjęcia zdecydowanej i fachowej akcji ratunkowej. Aby zapewnić uczniom fachową pierwszą pomoc, przeprowadzono szkolenie nauczycieli z pierwszej pomocy i ustalono zasady jej udzielania w warunkach szkolnych.Spotkanie z Rejonowym Koordynatorem Pomorskiej Sieci Szkół

 

 Pomorski Kurator Oświaty zaprosił nauczycieli: przedszkoli, szkół i placówek realizujących Program „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz osoby zainteresowane realizacją tych programów na spotkanie, z  Rejonowymi Koordynatorami Pomorskiej Sieci Przedszkoli, Szkół i Placówek Promujących Zdrowie.

11 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi odbyło się spotkanie z Rejonowym Koordynatorem Pomorskiej Sieci Szkół panią Joanną Dzienis.


Celem spotkania było:

 1. Prezentacja dobrych praktyk przez przedszkola, szkoły i placówki realizujące program „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie”.
 2. Planowanie pracy w przedszkolu, szkole i placówce realizującej program „Przedszkole Promujące Zdrowie” i „Szkoła Promująca Zdrowie”.
 3. Bieżące informacje dotyczące zgłoszenia do realizacja programu „Przedszkole Promujące Zdrowie”, „Szkoła Promująca Zdrowie” oraz składania wniosków o przyjęcie i ubieganie się o wojewódzki certyfikat „Przedszkola Promującego Zdrowie” i „Szkoły Promującej Zdrowie”.1 .12.2019 roku koordynatorem SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w naszym Ośrodku została pani Małgorzata Ossowska.

12.12.2019 roku p. Małgorzata Ossowska i p. Arkadiusz Rumpca wzięli udział w  szkoleniu pt. "Wybór i formułowanie problemu priorytetowego w planowaniu działań w Przedszkolu i Szkole Promującej Zdrowie organizowanym przez p. Joannę Dzienis.


"Czekoladowe ciasteczka owsiane, czyli jak podczas weekendu w internacie, wychowankowie przygotowują smaczny podwieczorek"

Promując zdrowy styl życia zwiedzamy Kamienne Kręgi w Wesiorach oraz bierzemy udział w warsztatach w Ogrodzie Botaniczny w Gołubiu.

"Koń - moje hobby". Promujemy zdrowy styl życia wychowanków internatu.Zajęcia kulinarne w najstarszej grupie chłopców w internacie.

"Zimą także dbamy o zdrowie" - dziewczynki "duże i małe" biorą udział wzajęciach tanecznych na hali sportowej.

Także podczas nauki zdalnej związanej z zagrożeniem epidemii koronawirusa w Polsce, promujemy zdrowy styl życia wśród naszych wychowanków.
Promocja zdrowia podczas nauczania zdalnego poprzez aplikacje Teams w internacie w I grupie dziewcząt. 

"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" - zajęcia sportowe.

"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" - jesienią, kiedy na dworzu pada i pada, chętnie korzystamy wyjść na halę sportową.

"W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH" - nasi wychowankowie aktywnie korzystają z zajęć na siłowni i w salce tanecznej.

Mimo ograniczeń związanych z zagrożeniem koronawirusem, aktywność fizyczna na śniegu, sprawia naszym wychowankom bardzo dużo radości...

Po raz kolejny spotykamy się z naszymi wychowankami poprzez aplikację Teams, ale nawet wtedy zachęcamy je do regularnej aktywności fizycznej.


17 marca 2021 roku odbyło się szkolenie przeznaczone dla przedszkoli i szkół/placówek zainteresowanych ubieganiem się o  Krajowy Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie",
w którym braliśmy udział.
Prowadzącymi były p. Elzbieta Sumowska, Joanna Pichlak z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Malborku.


"I ZNOWU RAZEM" - nasi wychowankowie uczą się już stacjonarnie, wrócili do internatu i chętnie uczestniczą we wszelkiego rodzaju aktywność ich fizycznych w lesie, w pobliżu naszego ośrodka.


Uczniowie szkół ponadpodstawowych także dbają o swoje zdrowie i tężyzną fizyczną: wyjazd naszych uczniów w góry z międzyszkolnego klubu sportowego niesłyszących Olimp Wejherowo, 
Mistrzostwa Polski niesłyszących w lekkiej atletyce juniorów i seniorów w Lublinie, Mistrzostwa Polski niesłyszących w piłce halowej mężczyzn do lat 23, aktywny powrot do szkoły - akcja na pierwszy dzień po powrocie szkoły ponadpodstawowej do nauki stacjonarnej.


Cel działań naszego Ośrodka w roku szkolnym 2021/2022

Podnoszenie motywacji i podejmowanie działań zachęcających uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego, dbania o własne zdrowie, rozwijanie umiejętności związanych z prawidłowym odżywianiem oraz wzrost aktywności ruchowej.

Koordynatorem Programu Szkoła Promująca Zdrowie zostaje pani Anna Maciejewska.

W skład zespołu wchodzą : Zyta Dzienisz, Katarzyna Penkowska, Hanna Śledź, Anna Lietzau, Kamil Kaluziński, Marzena Szaro – Truchan, Małgorzata Ossowska, Alicja Zielińska, Przemysław Gleske, Katarzyna Malinowska -Rezk, Katarzyna Sokołowska, Tadeusz Czonstke i Beata Baranowska.

Plan działań w roku szkolnym 2021/2022


Zajęcia sportowo-rekreacyjne

W tym roku szkolnym postanowiliśmy zadbać o formę fizyczną i zdrowie uczniów szkoły podstawowej, a powiedzenie „w zdrowym ciele zdrowy duch” będzie towarzyszyło wszystkim naszym prozdrowotnym działaniom.

28 września nasi wychowankowie udali się na zajęcia sportowo-rekreacyjne do Aquaparku w Redzie. W tej krainie wodnych przygód czekało na wszystkich wiele atrakcji. Żaden z uczestników nie odmówił sobie zabawy na szalonych zjeżdżalniach, obrotowym aquaspinerze czy wodnej ścieżce. Kto chciał mógł skorzystać z relaksu w gorącym, wodnym wulkanie. Pośród kolorowych basenów i zakręconych zjeżdżalni budowaliśmy swoją wytrzymałość, odporność fizyczną i wzmacnialiśmy kręgosłup. Radość i zdrowa energia towarzyszyły nam przez cały dzień.

Czy jest nadal w szkole uczeń, który nie lubi wody? Po zajęciach w aquaparku z pewnością nie.


"Dzień Ziemniaka"
A wieczorem... Po kolacji... Wychowankowie Internatu w ramach realizacji Szkoła Promującej Zdrowie zaczęli świętować "Dzień Ziemniaka".
Wszyscy chętni chłopcy wraz z wychowawcami przyszli do internatu dziewczynek.
Dziewczynki przez kilka wcześniejszych dni przygotowywały wspólnie z wychowawczyniami rozmaite akcesoria do wspólnej zabawy.
I tak:
1) w holu pojawiła się pierwsza atrakcja, czyli "FOTO ZIEMNIAK", gdzie na tle olbrzymiego ziemniaki wszyscy chętni zrobili sobie zdjęcia
2) następnie w świetlicy I grupy dziewcząt wychowankowie obejrzeli prezentację na temat roli ziemniaka i innych warzyw w życiu człowieka oraz sposobów wykorzystania ich do wykonania różnorodnych stworków, zwierzątek i ludzików...
3) kolejnym krokiem było, dzięki wykorzystaniu własnej wyobraźni, kreatywności i poczuciu humoru stworzenie własnego "Ziemniaczanego Ludka". Oczywiście wszystkie prace były bardzo ciekawe i zostały umieszczone w "Galerii Stworka".
4) na zakończenie na wszystkich uczestników czekała słodka niespodzianka oraz tańce przy "ziemniaczanych piosenkach".

Czy wiecie, że ziemniak jest warzywem, które przybyło do Polski z Ameryki Południowej? Choć szarobury i nieco brudny, króluje na naszych stołach od lat. Warto go jeść i doceniać, bo jest zdrowy, bogaty w witaminy i minerały oraz bardzo smaczny. 

28 października podczas Dnia Ziemniaka uczniowie szkoły podstawowej mogli poznać walory tego warzywa. W ramach realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie” odbyły się konkursy i zawody sportowe z  ziemniakiem w roli głównej. Rzucanie do celu, slalom z ziemniakiem na łyżce, kręgle, skakanie w workach a także sadzenie kartofli to atrakcje, w których braliśmy udział. Po dawce pozytywnej energii i sportowej rywalizacji czekały na wszystkich pieczone w ognisku ziemniaki i kiełbaski.

Galeria zdjęć Dzień Ziemniaka 2021

Najmłodsi uczniowie klas 1-3 świętują Dzień Ziemniaka. 
Uczniowie z zespołu terapeutycznego oraz z kl IIIa robiły jarzynowe zwierzęta z ziemniakiem w roli głównej.

„Jabłko – magiczny owoc”


Wycieczka na targ
Mając na uwadze zdrowe odżywianie uczniowie Szkoły Podstawowej klasy III a, II a i zespołu terapeutycznego 1-3 wybrali się na miejscowe targowisko. Trudno się zdecydować, czy lepsze są warzywa czy owoce ? Najlepiej kupić jedno i drugie. Z warzyw możemy robić pyszne sałatki, a z owoców zdrowy sok. Wycieczka na targ zawsze dostarcza wiele wrażeń!
Wycieczka do pobliskiego ogrodu
W ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie uczniowie zespołu terapeutycznego wybrali się na dydaktyczną wycieczkę do pobliskiego ogrodu. W ogrodzie dzieci poznawały nazwy warzyw i owoców. Wycieczka dostarczyła też dawkę zdrowego powietrza i odrobinę ruchu.


Wyrabianie i pieczenie ciasta 
Każdy lubi owoce ale nie każdy potrafi zrobić pyszne ciasto.

Uczniowie klas SP a, SP b i SP c przygotowały ciasto o niskiej zawartości tłuszczu i cukru.

Wyrabianie i pieczenie ciasta dostarczyło im wiele przyjemnych wrażeń.

Tydzień warzyw i owoców
Zdrowa żywność, a także zalety jedzenia owoców i warzyw – te zagadnienia nie są obce naszym uczniom. Wraz z nauczycielami dzieci przyniosły do szkoły swoje ulubione, warzywa i owoce, z których przyrządzano zdrowe przekąski, pyszne soki, surówki, sałatki i ciasta. Nie obyło się bez rozmów o przyniesionych produktach. Młodsze dzieci uczyły się nazw owoców i warzyw. Starsze rozwiązywały krzyżówki i rebusy.  Na zajęciach technicznych i kreatywnych uczniowie wykazywali się kulinarnymi umiejętnościami by potem skonsumować to co przygotowali. 

Od poniedziałku w naszej szkole trwa tydzień warzyw i owoców.

Uczniowie zespołu terapeutycznego czyli Agatka, Franuś i Fabian przygotowali pyszny sok marchewkowy. W przeciwieństwie do wielu innych soków przygotowuje się go na zimno co oznacza, że zachowuje wszystkie cenne właściwości marchwi – a jest ich naprawdę mnóstwo! Warto go pić codziennie nie ze względu na jego smak, lecz przede wszystkim na walory zdrowotne.

Tydzień warzyw i owoców trwa! Nasi kochani uczniowie z zespołu SP a, SP b i SP c przygotowali sok warzywno – owocowy z marchwi, jabłek i imbiru. Taki sok jest zdrowy i ma wiele witamin. Mamy nadzieje, że pozostałe dzieci i młodzież naszej szkoły przyłączą się do naszej akcji.
Dzieci z klasy III a i I ZW SP w ramach projektu ,,Warzywa i owoce w szkole postanowiły zrobić bardzo smaczny i zdrowy sok marchwiowo - jabłkowy. Pracy było bardzo dużo ale ta forma nauki dzieciom bardzo się spodobała - nauka przez zabawę.Poniżej przedstawiamy Wam fotorelacje z zajęć.
Uczniowie klasy Sp C poznają nazwy owoców i warzyw. Przez zabawę do nauki - takie mamy hasło dnia.  Wszyscy uczniowie lubią, kiedy Pani Hania chwali ich prace. W szczególności Karolina, która zawsze stara się być najlepsza. Po części teoretycznej jutro część praktyczna będziemy układać obrazy z owoców. 
Uczniowie klasy SpA, SpB i SpC przygotowali obrazy z owoców. Do kompozycji wykorzystali: winogrona, jagody, jabłka, gruszki, banany, kiwi i kaki. Z  pozostałych owoców zrobili sałatkę owocową, którą skropili odrobiną soku z cytryny. Tak przygotowane owoce zniknęły  w mgnieniu oka z talerzy.
W ramach tygodnia owoców i warzyw wychowawcy wraz z uczniami rozmawiali o dobroczynnym działaniu warzyw i owoców w naszej diecie. Odbyły się wspólne rozmowy, gry i zabawy z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych w postaci quizów i gier interaktywnych. Ta forma przyswajania wiedzy spodobała się uczniom najbardziej!
Klasa 2b i 1a 19.11.2021r. wykonała szaszłyki owocowe. Dzieci częstowały uczniów innych klas oraz nauczycieli. Wszystkie zniknęły równie szybko, jak zostały zrobione.
Zamiast Fanty, zamiast Coli, zdrowy napój imbirowy" - Pod tym hasłem uczniowie klasy SPc samodzielnie przygotowali zdrowy napój w skład którego wchodzi imbir, miód i cytryna. Uczniowie chętnie zamienili niezdrowe napoje na dzbanek pełen zdrowia.
Uczniowie klas SPa, SPb, SPc z pomocą nauczycieli organizują ogródek szkolny. Wraz z przyjściem wiosny zakwitną w nim kwiaty, które wyrosną z zasadzonych dziś przez uczniów cebulek.

Uczniowie z klas 1a, 2a, 2b i 3b poznały miejsce ziemniaków w piramidzie żywienia, dowiedziały się skąd przywędrowały do naszych kuchni, oraz jakie mają wartości odżywcze. Następnie, poznały wiersz Hanny Łochockiej " Co można zrobić z ziemniaka?" i rozmawiały na temat znanych i lubianych potraw z ziemniaków. Wszyscy jednogłośnie zdecydowali, że frytki są najsmaczniejsze. Wspólnie ustaliliśmy i zapisaliśmy na tablicy plan działania a następnie przystąpiliśmy do pracy. Przetworzone ziemniaki wspólnie zanieśliśmy do kuchni i przekazaliśmy paniom kucharkom. Zobaczyliśmy także urządzenia wykorzystywane w kuchni.
Gotowe frytki windą trafiły do naszej sali. Były najlepsze na świecie :)

Korzystając z uroków jesieni, a dokładniej mówiąc z jej owocowych darów, postanowiliśmy urozmaicić nasze śniadania w zdrowe przekąski. Dzieci z klasy Ib i II a wykonały szaszłyki ze swoich ulubionych owoców. Na patyczkach królowały: jabłka, gruszki i winogrona. Nie zabrakło również owoców egzotycznych, takich jak: banan, pomarańcza czy kiwi. Samodzielne wykonanie szaszłyków sprawiło dzieciom mnóstwo frajdy, a przy okazji powtórzyliśmy nazwy oraz pisownię owoców. 
Dbać o zdrowie to też dbać o higienę jamy ustnej i zęby.
Uczniowie naszej szkoły w Powiatowym Zespole Szkół Medycznych w Wejherowie brały udział w warsztatach stomatologicznych. Dzieci uczyły się jak prawidłowo szczotkować zęby. Segregowały do odpowiednich koszyczków obrazki przedstawiające produkty zdrowe i szkodliwe dla zębów. Kolorowały " stomatologiczne obrazki. Odwiedziły też nowoczesny gabinet, w którym mogły przetestować wygodny fotel i wypróbować narzędzia stomatologiczne.
Uczniowie Szkół Ponadpodstawowych wzięli udział w zajęciach promujących zdrowy styl życia. Zobaczcie fotorelację.