Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Technikum nr 4


Technik informatyk

Technik informatyk to teraz jeden z najbardziej potrzebnych zawodów. Obecnie każda firma, przedsiębiorstwo, hurtownia czy sklep potrzebuje specjalisty od systemów komputerowych. W administracji i urzędach pracownik mający takie umiejętności ma większe szanse na zatrudnienie. Wszyscy potrzebują obsługi informatycznej. Tytuł technika informatyki lub posiadanie wybranej kwalifikacji jest kluczem do zdobycia dobrej pracy lub założenia własnej działalności i świadczenia usług informatycznych.


Na kierunku technik informatyk (zgodnie z nowymi zasadami) w trakcie nauki zdobywa się trzy kwalifikacje: 

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.


Egzaminy na poszczególne kwalifikacje zdaje się w kolejnych latach, a każda zdana kwalifikacja natychmiast upoważnia do wykona zawodu. 
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie kwalifikacji E.12. przewidziany jest pod koniec II roku nauki, egzamin z kwalifikacji E.13. pod koniec III roku nauki, a egzamin z kwalifikacji E.14. na koniec II semestru IV roku nauki w technikum.


W zawodzie technik informatyk można zdobyć umiejętności:
• administrowania siecią komputerową,
• planowania, projektowania i zarządzania stronami i portalami www,
• składania i konfiguracji sprzętu komputerowego,
• wdrażania nowych programów i aplikacji,
• usprawniania i modernizacji sieci LAN, 
• zarządzania bazą danych,
• obsługi i wyposażenia zaplecza informatycznego.

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

W trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje:
T.6 – Sporządzanie potraw i napojów
T.15 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Nauka trwa cztery lata i kończy się uzyskaniem tytułu technika oraz zdaniem egzaminu dojrzałości, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.
W zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych można zdobyć umiejętności:
• rozróżniania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji gast.
• przestrzegania zasad racjonalnego wykorzystania surowców;
• przestrzegania zasad gospodarki odpadami;
• przestrzegania zasad racjonalnego żywienia;
• posługiwania się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji gastronomicznej;
• rozróżniania maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w produkcji gastronomicznej oraz ich podzespołów; 
• określania zagrożeń, które mają wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności;
• stosowania programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie:
• we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, itp. 
• prowadzić własną działalność gospodarczą; 
• fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela;
• organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary.

Technik budownictwa

Budownictwo należy do najbardziej rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. „Budowlańcy” należą do grupy poszukiwanych pracowników w kraju i za granicami naszego państwa. Pracodawcy w kraju i zagraniczni cenią sobie polskich fachowców z branży budowlanej. Osoby przedsiębiorcze mogą otworzyć własne firmy budowlane, w których będą zatrudniali innych.


Cykl nauczania zawodu trwa 4 lata. W toku nauki uczeń zdobywa wykształcenie ogólnokształcące z maturą, oraz po zdaniu dodatkowych kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa. 

Na kierunku technik budownictwa w trakcie nauki zdobywa się trzy kwalifikacje:
• B.18 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 
• B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych 
• B.30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację B.18 odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację B.33 odbywa się pod koniec klasy trzeciej.
Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację B.30 odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.
Technik budownictwa może być zatrudniony w firmach budowlanych budujących budynki oraz budowle inżynierskie, biurach projektowych projektujących obiekty budowlane, organach administracji państwowej i samorządowej, wytwórniach i składach materiałów budowlanych, administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami.

 

Technik ogrodnik

Zawód technika ogrodnika jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, produkować warzywa i rośliny ozdobne, prowadzić plantacje i sady owocowe oraz własne gospodarstwo ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub usługowy. Technik ogrodnik może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze, np. plantacje, sady, szkółki roślin ozdobnych oraz kwiaciarnie i firmy wykonujące dekoracje roślinne.


Nauka zawodu trwa 4 lata,

Kwalifikacje w zawodzie:
R.5 – Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
R.18 – Planowanie organizacji prac ogrodniczych
Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację R.5 odbywa się pod koniec I semestru w klasie trzeciej.
Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację R.18.odbywa się pod koniec I semestru w klasie czwartej.
Absolwent w zawodzie technik ogrodnik zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami przygotowany będzie do podejmowania pracy w jednostkach prowadzących plantacje towarowe, uprawy ekologiczne, jednostkach zakładających i pielęgnujących tereny zieleni, jednostkach administracji samorządowej, m.in. w wydziałach urządzania i pielęgnacji zieleni, w kwiaciarniach, w szkółkach drzew, krzewów owocowych i roślin ozdobnych oraz w szkolnictwie zawodowym.

Fototechnik

Fotografia jest wykorzystywana we wszystkich niemal obszarach działalności człowieka. Postęp technologiczny sprawił, że dzisiaj odchodzi się od rejestracji materiałów w postaci analogowej na rzecz rejestracji cyfrowej. 


Fototechnik to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.

Fototechnik może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. Zawód ten daje możliwość samozatrudnienia i założenia własnej firmy. 
Na kierunku fototechnika w trakcie nauki zdobywa się dwie kwalifikacje: 
A.20 – Rejestracja i obróbka obrazu
A.25 – Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych
Absolwent technikum w zawodzie fototechnik będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania planu zdjęciowego;
2) rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;
3) wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;
4) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych.

Technik pszczelarz

Pszczelarstwo należy w naszym kraju do rozwijającej się gałęzi rolniczej. Technicy pszczelarze należą do grupy poszukiwanych specjalistów. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pszczelarzy, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia rentowności gospodarstw pasiecznych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne rodzinne gospodarstwa pasieczne i rolnicze.


Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) zakładania oraz prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
2) organizowania oraz wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
3) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
4) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.
Nauka w technikum trwa 4 lata
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pszczelarz uzyskuje kwalifikacje: 
K 1 – Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.
K 2 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik pszczelarz może podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich. Absolwent może prowadzić działalność gospodarczą (pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne). Do typowych zadań zawodowych należą: chów i hodowla pszczół, produkcja miodu i innych produktów pszczelich, marketing i sprzedaż produktów i usług.

 

Technik hotelarstwa

Nauka w tym zawodzie w technikum hotelarskim jest skierowana do osób, które są dobrze zorganizowane, lubią kontakt i pracę z ludźmi, nie boją się pracy zmianowej, i nie boją się wyzwań. 
Osoby takie są gotowe do podjęcia pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą bądź na promach i statkach wycieczkowych. 
Absolwent tego kierunku będzie potrafił: 
- prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich.
- rezerwować usługi hotelarskie.
- wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji.
- przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości.
- przygotowywać i podawać śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
- przyjmować i realizować zamówienia na hotelarskie usługi dodatkowe.
Technik hotelarstwa bez problemu znajdzie pracę w: zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, hostelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.
Absolwent kierunku będzie mógł również w przyszłości założyć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych, a także możliwość dalszego kształcenia się na studiach związanych z turystyką i hotelarstwem. 
W trakcie nauki absolwent może uzyskać kwalifikacje: 
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji.
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.