Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Technikum nr 4


Technik informatyk

Technik informatyk to teraz jeden z najbardziej potrzebnych zawodów. Obecnie każda firma, przedsiębiorstwo, hurtownia czy sklep potrzebuje specjalisty od systemów komputerowych. W administracji i urzędach pracownik mający takie umiejętności ma większe szanse na zatrudnienie. Wszyscy potrzebują obsługi informatycznej. Tytuł technika informatyki lub posiadanie wybranej kwalifikacji jest kluczem do zdobycia dobrej pracy lub założenia własnej działalności i świadczenia usług informatycznych.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:
a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
b) administrowania systemami operacyjnymi,
c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:
a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
c) programowania aplikacji internetowych,
d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych


CELE KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:


1) w zakresie kwalifikacji HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

a) oceniania jakości produktów,

b) przechowywania żywności,

c) obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy,

d) obsługi sprzętu gastronomicznego,

e) przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów,

f) wydawania dań;

 

2) w zakresie kwalifikacji HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

a) oceniania jakości żywności,

b) planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia,

c) organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej,

d) wykonywania usług gastronomicznych,

e) ekspedycji potraw i napojów

Technik technologii drewna

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych
DRM.08. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych:
a) wykonywania wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
b) wykonywania prac związanych z obsługą, konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie,
c) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych;

2) w zakresie kwalifikacji DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych:
a) planowania procesów technologicznych,
b) monitorowania przebiegu procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Technik ogrodnik

Zawód technika ogrodnika jest zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Jest polecany jest tym wszystkim, którzy chcieliby projektować i zakładać ogrody przydomowe, produkować warzywa i rośliny ozdobne, prowadzić plantacje i sady owocowe oraz własne gospodarstwo ogrodnicze o charakterze produkcyjnym lub usługowy. Technik ogrodnik może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze, np. plantacje, sady, szkółki roślin ozdobnych oraz kwiaciarnie i firmy wykonujące dekoracje roślinne.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych
OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji OGR.02. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych:
a) wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych,
b) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych,
c) prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi w ogrodnictwie;

2) w zakresie kwalifikacji OGR.05. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych:
a) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin sadowniczych i szkółkarskich,
b) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin warzywnych, przyprawowych i grzybów jadalnych,
c) planowania i organizowania prac związanych z uprawą roślin ozdobnych.

Technik fotografii i multimediów

Fotografia jest wykorzystywana we wszystkich niemal obszarach działalności człowieka. Postęp technologiczny sprawił, że dzisiaj odchodzi się od rejestracji materiałów w postaci analogowej na rzecz rejestracji cyfrowej. 


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:
a) przygotowania planu zdjęciowego,
b) rejestrowania obrazu, c) obróbki i publikowania obrazu;

2) w zakresie kwalifikacji AUD.05. Realizacja projektów graficznych i multimedialnych:
a) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonywania projektów graficznych,
b) wykonywania i publikowania projektów multimedialnych.

Fototechnik może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. Zawód ten daje możliwość samozatrudnienia i założenia własnej firmy. 

Technik pszczelarz

Pszczelarstwo należy w naszym kraju do rozwijającej się gałęzi rolniczej. Technicy pszczelarze należą do grupy poszukiwanych specjalistów. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pszczelarzy, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia rentowności gospodarstw pasiecznych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne rodzinne gospodarstwa pasieczne i rolnicze.


KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej
ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik pszczelarz powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej:
a) zakładania i prowadzenia gospodarstwa pszczelarskiego,
b) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
c) prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich;

2) w zakresie kwalifikacji ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej:
a) organizowania i kierowania gospodarstwem pszczelarskim,
b) planowania i nadzorowania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
c) organizowania i nadzorowania sprzedaży produktów rolniczych i pszczelarskich.

Technik hotelarstwa

Nauka w tym zawodzie w technikum hotelarskim jest skierowana do osób, które są dobrze zorganizowane, lubią kontakt i pracę z ludźmi, nie boją się pracy zmianowej, i nie boją się wyzwań. 
Osoby takie są gotowe do podjęcia pracy nie tylko w Polsce, ale również za granicą bądź na promach i statkach wycieczkowych. 

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji

CELE KSZTAŁCENIA
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:
a) utrzymywania czystości i porządku w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie,
b) przygotowywania i podawania śniadań,
c) organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;

2) w zakresie kwalifikacji HGT.06. Realizacja usług w recepcji:
a) rezerwacji usług hotelarskich,
b) obsługi gości w recepcji.