Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Wczesne wspomaganie rozwoju

Z myślą o kompleksowym, terapeutycznym działaniu na rzecz rozwoju małego dziecka z niedosłuchem, w OSW nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju.
Oferuje najkorzystniejsze formy i metody pomocy, aby zapobiegać ewentualnym przyszłym niepowodzeniom w nauce szkolnej.

W ramach WWR dziecko/0-6 roku życia/ zostaje objęte indywidualnym programem terapeutyczno-edukacyjnym na który składa się:

 • Terapia logopedyczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Pomoc psychologiczna
 • Integracja sensoryczna
 • Terapia Metodą Krakowską
 • Alternatywne Metody Komunikacji (Makaton)
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Wychowanie słuchowe w oparciu o dźwięki niewerbalne i werbalne
 • Wspieranie i włączanie rodziny w proces kompleksowej terapii małego dziecka.


Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, którą można uzyskać w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA organizowane są dla dzieci wymagających  ogólnej stymulacji rozwoju psychoruchowego oraz specjalistycznej opieki terapeutycznej z uwagi na różnorodne zaburzenia rozwoju, jego opóźnienie, niepełnosprawność. 
Z zajęć mogą korzystać dzieci od urodzenia do podjęcia nauki w szkole oraz ich rodzice. 

KADRA

 • Specjaliści rehabilitacji ruchowej oraz instruktorzy gimnastyki korekcyjnej.
 • Specjaliści w zakresie terapii integracji sensorycznej, terapii pedagogicznej, logorytmiki.
 • Specjalista w zakresie Metody Krakowskiej.
 • Specjalista w zakresie Programu Językowego Makaton.
 • Logopedzi i neurologopeda.
 • Psycholodzy, także ze specjalnością w zakresie diagnozy neuropsychologicznej,
 • Wszyscy terapeuci posiadają kwalifikacje surdopedagogiczne, a także w  zakresie oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki.


OFERTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA

 • Konsultacje oraz diagnoza psychologiczna, neuropsychologiczna
 • Konsultacje oraz diagnoza logopedyczna, neurologopedyczna
 • Rehabilitacja ruchowa, hydroterapia, fizykoterapia
 • Terapia logopedyczna (neurologopedyczna)
 • Terapia psychologiczna, wspieranie rozwoju psychoruchowego dziecka
 • Terapia pedagogiczna
 • Logorytmika
 • Terapia Biofeedback
 • Terapia zaburzeń integracji sensorycznej (SI)
 • Terapia ręki
 • Stymulacja polisensoryczna, zajęcia w sali doświadczania świata
 • Hipoterapia
 • Terapia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Zajęcia z zakresu Metody Dobrego Startu

5 KROKÓW DO WCZESNEGO WSPOMAGANIA

1) Pobranie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscu zamieszkania:

 • wniosku o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • druku zaświadczenia lekarskiego.

2) Przygotowanie przez rodziców posiadanej dokumentacji dziecka (medycznej, logopedycznej, psychologicznej).
3) Wizyta u lekarza specjalisty lub pediatry – wypełnienie druku zaświadczenia lekarskiego.  

4) Złożenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wniosku, zaświadczenia lekarskiego oraz kopii opinii i wyników wcześniejszych badań dziecka, (psychologicznych, logopedycznych). 
Uwaga! Jeśli dziecko nie było wcześniej badane – należy umówić się w Poradni na właściwe badania.

5) Wizyta rodziców z dzieckiem w Ośrodku.
Uwaga! na pierwszą wizytę należy przynieść całą dokumentację dziecka oraz opinię z Poradni.

 • Ustalenie z rodzicami potrzeb w zakresie pomocy specjalistycznej oraz programu zajęć terapeutycznych dla dziecka.
 • Udział dziecka w indywidualnych i grupowych. zajęciach terapeutycznych.
 • Konsultacje i wsparcie dla rodziców.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 jest placówką z 90-letnią tradycją w edukacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniem słuchu i zaburzeniami rozwoju mowy.
Dzięki specjalistycznym metodom pracy oraz wieloletniemu doświadczeniu kadry możemy skutecznie wspierać również rozwój dzieci słyszących z opóźnionym rozwojem mowy oraz zaburzeniami przetwarzania słuchowego, integracji sensorycznej, a także dzieci niedowidzących, niepełnosprawnych ruchowo, intelektualnie, z autyzmem, nadpobudliwością psychoruchową.