Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie
Pokaż menu >

Rekrutacja

Informujemy, że przyjmujemy dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu, w normie intelektualnej. Oddziały szkolne mogą liczyć od 2 do 4 uczniów. 
Dzieci realizują podstawę programową, wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Oferujemy uczniom ze spektrum autyzmu wsparcie, indywidualizację, dostosowaną organizację procesu nauczania i terapii, odpowiednie
wyposażenie sal lekcyjnych oraz integrację z pozostałymi uczniami na terenie szkoły.


Gdzie znaleźć dobrą szkołę?

Zapraszamy do oglądania filmików:
Pracownik obsługi hotelowej
Technik usług kosmetycznych

Rekrutacja kierunki gastronomiczne
Rekrutacja - stolarstwo  Wykaz wymaganych dokumentów:

  • podanie o przyjęcie do szkoły/ do internatu,
  • CV lub życiorys,
  • orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • skierowanie do szkoły wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Edukacji i Sportu w Gdańsku (80-805 Gdańsk ul. Okopowa 21/27) - za pośrednictwem Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta w miejscu zamieszkania ucznia,
  • aktualny audiogram z opisem (informacja lekarza laryngologa o stopniu ubytku słuchu),
  • opinia wychowawcy klasy, pedagoga lub psychologa,
  • odpis aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania stałego i numerem PESEL.