Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszacych i Słabosłyszących w Wejherowie

Ważne informacje COVID-19

Dyrekcja OSW nr 2 w Wejherowie, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, rekomenduje pozostanie wychowanków w miejscu stałego zamieszkania na okres dwóch tygodni tj. do środy, 25 marca 2020 r. (włącznie).

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


§ 2.
1.  W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:
...

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy:
...
2) przedszkoli i szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;

...
3. W okresie, o którym mowa w ust. 1:
1) rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli lub szkół specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkoli lub szkół funkcjonujących w tych ośrodkach;

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, rodzice dzieci zachowują prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. poz. 374).


Ważne informacje:
1. Okres pobytu w domu nie jest dla ucznia i nauczyciela czasem wolnym od nauki. W tym czasie prowadzone będzie nauczanie na odległość.
2. Nauczyciele - w miarę możliwości - przekazali uczniom materiał do samodzielnej pracy w domu – karty pracy, zadania w zeszytach ćwiczeń itp.
3. Uczniowie, którzy kontaktują się z nauczycielem za pomocą poczty elektronicznej otrzymają część zadań (ćwiczeń) mailem.
4. Zachęcam do wykorzystania czasu na powtórzenie i utrwalenie ważnych umiejętności, np. tabliczki mnożenia, dodawania (odejmowania), pisania, czytania itp. Pomocne będą strony internetowe, m.in.
• matzoo.pl
• zyraffa.pl
• e.podręczniki.pl
• learningchocolate.com
• learningapps.org
5. Proszę śledzić propozycje TVP Kultura i TVP ABC, które mają w planie wyświetlać programy i filmy edukacyjne. Jeśli to możliwe, proszę oglądać wybrane programy wspólnie z dzieckiem i pomóc mu zrozumieć treść.
6. Proszę zaplanować czas tak, aby dziecko codziennie wykonało część zadań (napisało i nauczyło się).
7. W sprawach związanych z nauką własną, terminem powrotu do szkoły oraz ważnych dla Państwa informacji szkolnych proszę kontaktować się z wychowawcą klasy w ustalony sposób.
8. Przypominam o przestrzeganiu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z koronawirusem.


Ważne!
• Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem.
• Unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
• Kiedy kaszlesz lub kichasz zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
• Zachowaj bezpieczną odległość od 1 – 1,5 m od osoby, która kaszle, kicha, ma gorączkę.
• Pozostań w domu, nie odwiedzaj znajomych.
• Unikaj dużych skupisk ludzi np. galerie handlowe, supermarkety.


www.gov.pl całodobowa infolinia NFZ – 800 190 590

Koronawirus – co musisz wiedzieć?

Koronawirus: informacje i zalecenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 marca 2020 r.