Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://www.osw2wejherowo.pl/)

Liceum Ogólnokształcące

Od 01 września 2013 roku w Ośrodku będzie funkcjonowało trzyletnie liceum ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego i podjęcie dalszej nauki w szkole policealnej lub na studiach wyższych.

 Zgodnie z nową podstawą programową przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym: 

1) tylko w zakresie podstawowym - przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa;

2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym:

a) język polski, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, matematyka; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony (wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego);

b) historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym).

3) tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

Adres źródła: https://www.osw2wejherowo.pl/struktura-osrodka/szkoly-ponadgimnazjalne/liceum-ogolnoksztalcace