Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://www.osw2wejherowo.pl/)

Rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym Urząd Marszałkowski w Gdańsku odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Oświatowego oraz w terminie wyznaczonym według Zarządzenia Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie pomorskim na dany rok szkolny.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest posiadanie:


Informujemy, że przyjmujemy dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu, w normie intelektualnej. Oddziały szkolne mogą liczyć od 2 do 4 uczniów.

Dzieci realizują podstawę programową, wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Oferujemy uczniom ze spektrum autyzmu wsparcie, indywidualizację, dostosowaną organizację procesu nauczania i terapii, odpowiednie wyposażenie sal lekcyjnych oraz integrację z pozostałymi uczniami na terenie szkoły.

Zarządzenie Nr 16/2024 Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025. (scan pdf 1MB)Nabór do szkół ponadpodstawowych przeprowadzany jest przez szkolną komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora ośrodka.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do placówki, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Zasady rekrutacji:
Proces rekrutacji do szkoły jest podzielony na etapy.:
- I etap – przyjmowanie wniosków,
- II etap – podanie listy kandydatów zakwalifikowanych,
- III etap – czas na przyjmowanie ostatecznych oświadczeń woli przyjęcia do szkoły w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie.


Gdzie znaleźć dobrą szkołę?

Zapraszamy do oglądania filmików:
Pracownik obsługi hotelowej
Technik usług kosmetycznych

Rekrutacja kierunki gastronomiczne
Rekrutacja - stolarstwoKomplet dokumentów stanowią załączniki:

 1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
 2. Oryginał orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Skierowanie do szkoły wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego – Departament Edukacji i Sportu w Gdańsku (80-805 Gdańsk ul. Okopowa 21/27) - za pośrednictwem Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta w miejscu zamieszkania ucznia.
 4. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
 5. Aktualny audiogram z opisem (informacja lekarza laryngologa o stopniu ubytku słuchu).
 6. Opinia wychowawcy klasy, pedagoga lub psychologa.
 7. Odpis aktu urodzenia z poświadczeniem zameldowania stałego i numerem PESEL.
 8. 2 fotografie.
 9. Świadectwo ukończenia szkoły w oryginale.
 10. Wyniki egzaminu ósmoklasisty.
 11. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wystawione przez lekarza medycyny pracy. Skierowanie do Medycyny Pracy wyda dyrektor szkoły.
 12. Orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych wystawione przez lekarza medycyny pracy (dot. zawodu: kucharz, technik usług gastronomicznych i cukiernik). Skierowanie do Medycyny Pracy wyda dyrektor szkoły.Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Podanie o przyjęcie do internatu.
Adres źródła: https://www.osw2wejherowo.pl/edukacja/rekrutacja