Opublikowane na Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Wejherowie (https://www.osw2wejherowo.pl/)

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez naszą szkołę.

Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją czy zniszczeniem, a także regularnie sprawdzamy zgodność naszych procesów z wewnętrzną Polityką Bezpieczeństwa, gwarantując tym samym bezpieczeństwo ich przetwarzania.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie ul. Sobieskiego 277c

Dane kontaktowe administratora to: [email protected]

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych to: [email protected]


Szkoła może przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:


W jakim zakresie szkoła może przetwarzać Twoje dane?

Imię, nazwisko i adres Twój oraz dziecka; telefon kontaktowy; adres e-mail, PESEL dziecka; prace, oceny, frekwencja i opinie dot. dziecka; historia edukacji dziecka; informacje o stanie zdrowia dziecka; imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka; Twój bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonywałeś płatności; IP komputera, informacje o urządzeniu, z którego korzystasz odwiedzając naszą stronę, w tym o jego ustawieniu (np. przeglądarka, rozdzielczość ekranu); dodatkowe informacje o sobie, które mogłeś zawrzeć w korespondencji e-mail lub tradycyjnej oraz które mogłeś podać w trakcie rozmowy telefonicznej lub osobistej z pracownikiem szkoły; Twój podpis; udzielone przez Ciebie zgody.


Na jakiej podstawie szkoła przetwarza Twoje dane?


Jak długo szkoła przetwarza Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne. Szkoła nie może usuwać danych związanych z obowiązkiem edukacyjnym. Dane osobowe wykorzystywane w pozostałych celach przechowywać będziemy przez okres 10 lat od ukończenia przez dziecko edukacji w szkole podstawowej lub wygaśnięcia innych terminów wynikających z przepisów prawa.


Komu szkoła przekazuje Twoje dane?

Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Twoje dane - jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze obowiązki.


Możemy przekazywać Twoje dane wyłącznie czterem grupom:


Szkoła może wykorzystywać formularze Google jako narzędzie do zbierania prostych danych.

Szkoła może przekazywać Twoje dane do serwisu Facebook lub podobnych wyłącznie na podstawie Twojej pisemnej i dobrowolnej zgody.


Twoje uprawnienia

 

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy Cię odpowiednio informować o wprowadzanych zmianach.Każda osoba zainteresowana zatrudnieniem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie,  ul. Sobieskiego 277c, 84-200 Wejherowo,  składająca swoje CV, pocztą elektroniczną, zwykłą poczta lub  osobiście – zobowiązana jest  dołączyć klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych, pobraną ze strony internetowej.

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie,  ul. Sobieskiego 277c, 84-200 Wejherowo, uprzejmie informuję, że dane osobowe pozyskane od Państwa w nadsyłanych CV przetwarzane są do końca roku kalendarzowego, a następnie niszczone. Ośrodek nie zwraca nadesłanych dokumentów.

Druki do pobrania:
Obowiązek informacyjny. Zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka

Obowiązek informacyjny PRACODAWCY DLA PRACOWNIKA

Obowiązek informacyjny PRACODAWCY DLA EMERYTA/RENCISTY
Zgoda kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda kandydata do kwestionariusza osobowego
Zgoda na przetwarzanie wizerunku pracownika
Zgoda pracownika do kwestionariusza osobowego 

Zgoda pracownika na przetwarzanie nr konta bankowego przez pracodawcęAdres źródła: https://www.osw2wejherowo.pl/o-nas/rodo-ochrona-danych-osobowych